Styrelseprotokoll 21-09-14

Protokoll fört vid styrelsesammanträde mer Harlösa Byalag 14 sept 2021

Närvarande; Caj, Mårten, Rolf, Sven och Ingemar.

P1. Ordf. hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat.

P2. Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Sven Malmborg och Rolf Tallberg.

P3. Ekonomi. Rolf meddelade att kassan i dag är 189.558:94 kr. Vissa mindre utgifter i samband med Krankesjön Runt är ej bokförda och kommer att belasta kontot.

P4. Årsmöte den 20 sept. Caj föredrog verksamhetsberättelsen för år 2020. Diskuterade kring valen av styrelse inför årsmötet. Valberedningens ordf. Göran Johanson kom och närvarade vilket resulterade i att vi beslutade att föreslå årsmötet följande; Ordf. för ett år Caj Lindblom, 3 ledamöter på 2år; Rolf Tallberg, Sven Malmborg och Henrik Merin. 3 ledamöter på 1år; Werner Ivarsson, Patrik Lundin och Erik Hopkins. 2 suppleanter på ett år, Mårten Myrkrans, en plats vakant. Vidare meddelade Göran att han lämnar valberedningen vi årsmötet.

P5. Styrelsen förslag inför årsmötet. Ingemar väckte frågan om arvode till styrelsen vilket diskuterades, men utmynnade inte i ett konkret förslag till årsmötet.

P6. Krankesjön runt; Årets cykellopp genomfördes i strålande väder med ca 90 deltagande. Halva nettot av intäkterna skänktes till Diabetesförbundet vilket blev 3250:-kr. Diskuterade kring nästa års cykellopp och beslutade att starttiden skall vara mellan kl. 10.00 och 11.30 samt att prisutdelningen skall vara kl. 13.00. Utebion den 21 aug; Utebion var uppskattad, men gav ingen vinst till byalaget, vilket inte är avsikten.

P7. AfterWork den 1 oktober på Bränneriet; Nya artister medverkar, ”Bluegrass Railboys”. Finns det någon som hjälpa till denna kväll? Anmälan till Caj.

P8. Teaterföreställning 5 nov kl. 19.00 skolan i Harlösa. Till denna föreställning behövs hjälp med förberedelserna. Sven är på Byahuset kl. 16.00 och behöver hjälp med att flytta stolar till skolan. Ingemar lånar också ut stolar som skall transporteras till skolan, Sven samordnar detta. Caj ansvarar för kaffe och kaka denna kväll.

P9. Musik i syd; Nästa föreställning är onsdagen den 10 nov kl. 19.00 i Byahuset. Till denna föreställning kommer 30 biljetter att vara riktade till byalagets medlemmar i första hand. Caj kommer att vara ansvarig för försäljning av dessa biljetter. Totalt finns 50 biljetter. Förberedelser från kl. 16.30 i Byahuset för de som kan hjälpa till, anmälan till Caj.

P10. Landsbygdsprojektet. Röstningen avslutas den 29 sept.

P11. Nästa sammanträde den 25 okt kl. 18.30 i Byahuset.

P12. Ordf. Caj tackade för visat intresse samt förklarade sammanträdet för avslutat.

Justeras; Caj Lindblom

 

Sven Malmborg                                                                Rolf Tallberg

 

Vid protokollet Mårten Myrkrans