Styrelsemöte Harlösa Byalag 23-10-31

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa
Byalag, 31 oktober 2023, kl. 18:30, Harlösa Byahus
Närvarande:
Caj Lindblom, Rolf Tallberg, Patrik Lundin, Sven Malmborg, Sture Eklund, Anders Bökberg.
Frånvarande: Roger Andersson, Werner Ivarsson, Lars Emmelin.
1. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen godkändes.
3. Som justerare valdes Sture Eklund och Anders Bökberg.
4. Föregående protokoll godkänns.
5. Ekonomisk rapport: 279 480,90 på kontot idag.
6. Rapport från förmöte i Gårdstånga 13/9, inför EBR. Caj och Rolf närvarade. En dagordning för
EBR togs fram.
7. Musik i syd på bränneriet 20/9. Det blev väldigt fint i lokalen och en lyckad konsert. Vi har
också blivit tillfrågade av Musik i Syd om att ha ytterligare två andra konserter nästa år. Dock är det
väldigt synd att så pass få Harlösabor kommer, så vi är lite tveksamma, med tanke på det stora arbetet
som krävs av byalaget. Men vi kommer se till att åtminstone ha en konsert i byahuset (då det är
mindre jobb att iordningställa).
8. Modevisning 26/9 I byahuset. Endast 16 personer kom, varav 10-12 från Harlösa, vilket är lite
för få. Vi hoppas på fler besökare nästa gång.
9. Möte i Eslöv, Sten Stenson, med Hela Sverige ska leva! Möte med strategichef på
Skånetrafiken, som berättade om deras utmaningar, planer, mm. Rolf och Caj tog upp att det är svårt
med kommunikation i frågan. Skånetrafiken vill kommunicera via kommunen, men kommunen brukar
inte vilja diskutera frågan med oss, samt inte heller framföra våra åsikter till Skånetrafiken. Detta
problem har nu framkommit till Skånetrafiken! Caj påpekade att Skånetrafiken borde kunna räkna in
P7, samt Harlösas omgivning i befolkningen, vilket borde kunna ge en högre “klassning” som i sin tur
skulle kunna befoga fler turer per dygn.
10. Möte i EBR Eslöv med kommunen. Protokoll från detta möte är utskickat. En punkt att notera
är att kommunen har så kallade trygghetsvandringar, men detta sker alldeles för sällan, endast ca 1
gång vart 15:e år i varje by! Caj påpekade att det är alldeles för sällan och nu är det faktiskt på gång
en ny rutin, där vi själva kommer vara mer delaktiga, och ju mer vi jobbar med detta och skickar in
rapporter, desto mer hjälp från kommunen kommer vi kunna få.
11. Informationsmötet i Medborgarhuset 15/9. Vi deltog inte pga agendan inte var så relevant.
12. Inbjudan att delta vid skoljoggen 15/9, rapport. Byalaget deltog med Sven och Caj, och
träffade massa trevliga barn! Bra tillställning!
13. Försköningsföreningen vill slippa betala för sin plats på Harlösadagen eftersom de påstår att
de lånade ut två eller tre tält till oss. Vår uppfattning är att vi lånade endast ett tält. Vi anser att de
kan få ett avdrag motsvarande elkostnaden på 500 kr, eftersom vi lånade ett tält, vilket borde betyda
att de ska betala 1200 kr.
14. Rapport från Lars angående P-frågan, hotellparken och avsmalning på Revingevägen. Rapport
angående P-frågan är utskickad via mail, de övriga frågorna får vi ta nästa möte eftersom Lars är
frånvarande.
15. Rapport från Werner angående inköp av tält. Werner har ett förslag men får rapportera nästa
möte då han är frånvarande detta möte.
16. Julbord/Jultallrik. Vi siktar på att ha en jultallrik i Byahuset även i år, beställer från Rönås.
17. Bligehöj. Vi har ansvar att hålla Bligehöj i ordning. Vi bestämmer ett tillfälle i vår för tvättning,
oljning, mm.
18. Övriga frågor. Patrik tar upp att det verkar vara dåligt med återplantering av diverse träd i
alléer. Styrelsen håller med och tycker att vi kan agera om möjligt. Patrik försöker gräva vidare i
frågan.
19. Nästa möte 11/12, kl 17:00, med efterföljande jultallrik.
20. Mötet avslutas.
Vid protokollet:
Patrik Lundin
Justeras:
Sture Eklund Anders Bökberg