Birkebo förskola

  Birkebo förskola bedriver en Reggio Emilia inspirerad verksamhet. Här ges barnen möjlighet att vara aktiva medskapare i sin egen utveckling. Barnen får möjlighet att vara delaktiga och påverka vad vi gör och erbjuds varierande miljöer för lärande. Barn är resursrika, nyfikna, kompetenta och därför utmanar vi barnen att på olika sätt uttrycka sig och upptäcka känslan av ”Jag kan”.

Vi arbetar medvetet med att ta tillvara barnens olikheter för att bygga en lärorik verksamhet där alla känner sig trygga och har roligt. Samarbete mellan barn, föräldrar och pedagoger ser vi som nödvändigt för att ta tillvara barnets möjlighet till utveckling och lärande.

Birkebo förskola har tre avdelningar

Blåbär, här går de barn som är 1 – 2 år
Lingon, här går de barn som är 3 år
Björnbär, här går de barn som är 4- 5 år

På förmiddagen delas barnen in i mindre grupper beroende på ålder. På eftermiddagen är det barnens intresse som delar gruppen, allt för att få så meningsfylld och rolig dag som möjligt. Vi vill lyfta fram att barnen ska känna sig trygga och även få möta utmaningar på vår förskola.

Den pedagogiska verksamheten följer en ”röd tråd” genom alla grupperna med ett gemensamt tema. Genom att tidigt ”väcka” intresset för matematik och språk fångar vi tidigt upp barnens nyfikenhet. På så vis lägger vi grundstenen för barnens läs- och skrivinlärning samt logiskt tänkande.

All verksamhet vilar på de mål och riktlinjer som finns angivna i Läroplan för förskolan, Lpfö-98, samt i Barn- och familjeplanen för Eslövs kommun.

Viktigt för dig som förälder att veta!
Alla som arbetar i förskolan har tystnadsplikt. Detta innebär att ingenting får yppas om enskilda barns personliga förhållanden. Tystnadsplikten gäller även efter anställningens slut.