Årsmötesprotokoll 2023-03-13

Protokoll fört vid årsmöte för Harlösa Byalag 2023-03-13, kl.19:00, Harlösa Byahus

§ 1 Byalagets ordförande Caj Lindblom hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 2 Mötets behöriga utlysning: Ordförande berättar att lappar har satts upp på alla
anslagstavlor; information har funnits på byalagets hemsida; samt att annonsering har skett på
Facebook.
Mötet beslutar att årsmötet har utlysts enligt stadgarna.
§ 3 Som mötets ordförande valdes Caj Lindblom och som mötets sekreterare valdes Patrik Lundin.
§ 4 Till justerare samt rösträknare valdes Eva Rask och Vanja Persson.
§ 5 Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen. Mötet godkänner verksamhetsberättelsen för
2022.
§ 6 Revisor Therese Julén läste upp resultatrapporten samt revisionsberättelsen.
Mötet godkänner resultatrapporten samt revisionsberättelsen.
§ 7 Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.
§ 8 Mötet beslutar att årsavgiften för 2024 skall vara 200 kr för familj, 100 kr för enskild
medlem.

§ 9 Förslag från styrelsen: Styrelsen föreslår att försöka starta en LAN-verksamhet, där ett
antal ungdomar kan samlas i Byahuset för att spela tex datorspel tillsammans. Goda erfarenheter
finns av detta i Löberöd.

Ordförande berättar om hjärtstartaren som ska installeras på utsidan på ICA, samt att det planeras
en utbildning i HLR och hur hjärtstartaren fungerar.

§ 10 Val av ordförande på 1 år: Valberedningen föreslår omval av Caj Lindblom.
Årsmötet beslutar följa valberedningens förslag.

Val av 3 styrelseledamöter på 2 år: Valberedningen föreslår omval av Rolf Tallberg, Sven Malmborg
och Werner Ivarsson. Årsmötet beslutar följa valberedningens förslag.

Caj Lindblom meddelar att Henrik Merin samt Erik Hopkins har valt att avgå från styrelsen på grund
av andra förpliktelser.

Val av 2 styrelseledamöter på 1 år: Valberedningen föreslår Sture Eklund och Anders Bökberg.
Årsmötet beslutar följa valberedningens förslag. Dessutom
har Patrik Lundin ett år kvar.

Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år: Valberedningen föreslår nyval av Lars Emmelin och Roger
Andersson. Mötet beslutar följa valberedningens förslag.
Val av revisorer på 1 år: Valberedningen föreslår nyval av Anita Alfastorp och omval av Therese
Julén. Mötet beslutar följa valberedningens förslag.
Val av revisorssuppleanter på 1 år: Valberedningen föreslår Margareta Jönsson samt Kristian
Adolfsson. Mötet beslutar följa valberedningens förslag.
§ 11 Val av ledamöter i valberedningen: Mötet beslutar Caroline Silfverberg och Mats Andersson,
samt sammankallande Lennart Lindsjö.
§ 12 Inga inkomna motioner.
§ 13 Inga övriga frågor.
§ 14 Mötet avslutas och ordförande tackar för närvaro och gott deltagande.
Protokoll för av: Patrik Lundin

Justeras:
Eva Rask Vanja Persson