Styrelsemöte Harlösa Byalag 23-12-11

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa
Byalag, 11 december 2023, kl. 17:00, Harlösa Byahus
Närvarande:
Caj Lindblom, Rolf Tallberg, Patrik Lundin, Sven Malmborg, Sture Eklund, Anders Bökberg, Lars
Emmelin, Roger Andersson, Werner Ivarsson.
1. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen godkändes.
3. Som justerare valdes Sture Eklund och Roger Andersson.
4. Föregående protokoll godkändes. Noteringar som gjordes av Lars på ett möte inför
Harlösadagen, ska sammanställas till ett protokoll.
5. Ekonomisk rapport: 278 773:15 på kontot idag.
6. Trygghetsvandringar genomförda tillsammans med kommunen: Kommunen ska arbeta fram
en ny trygghetsvandringsplan, efter klagomål från bland annan oss på EBR (enligt tidigare plan
bestämd av kommunen skulle vandringar ske allt för sällan). Vi ska nu istället i byarnas egna regi
genomföra trygghetsvandringar varje år där vi skriver ett protokoll med punkter som vi vill att
kommunen ska titta extra på. Rätt personer från kommunen för att hantera respektive fråga får sedan
i uppgift att titta på detta.
Vi börjar med att genomföra en sådan vandring 2024.
En kommentar från mötet är att kalla vandringarna “trygghetsbesiktning”, vilket eventuellt beskriver
syftet bättre.
7. Vi väntar fortfarande på fakturor som ska betalas den 15/12 för Harlösadagen. Nästa år ska vi
ha en formell beställning, med förskottsbetalning från föreningarna i byn, på vad de önskar i form av
yta, ström, tält, mm, inför Harlösadagen nästa år.
Sture blir ny samordnare för knallar på Harlösadagen, för att sköta kontakter, planering mm.
8. Musik i Syd 2024. Musik i Syd har ju tidigare genomförts i Bränneriet, vilket har gått väldigt
bra, men med få besökare från Harlösa. Vi kommer 2024 ha (endast) ett arrangemang i Byahuset,
istället för Bränneriet. Det innebär mindre jobb för oss.
9. Teater 2024. Vi har inte hört något om teater. Caj kontaktar Eslövs teaterförening och hör om
något kan vara aktuellt.
10. After Work 2024. En artist är villig att uppträda på en After Work i april på Bränneriet.
Datumförslag: fredag 19/4 2024.
11. Rapport från Lars angående hotellparken och avsmalningen på Revingevägen, mm:
Lars har inte lyckats hitta någon information om bygglov för LSS boendet, och ingen bygglovsansökan
går att finna. Enligt Sven har det eventuellt framkommit föroreningar vid provtagning, som gjort det
för dyrt, och att planerna därför ligger på is (ej bekräftat).
Det finns flera förslag på trafikförbättringar:
● Förslag om att trafikljuset ska stå rött som standard, men att det slår om till grönt när bil
kommer.
● Förslag om att det ska finnas företrädelse skylt (som heter B7) vid nya avsmalningen på
Revingevägen.
● Att hastighetsdisplay (som vi fått två av kommunen redan) sätts upp på 104 och/eller
Revingevägen.
Vi ska skriva till kommunen om dessa förslag, som sedan då skickar vidare till trafikverket med
“tillstyrkan”. Detta borde kunna ge bra resultat.
12. Werner har hittat några förslag på tält för inköp. Mötet föreslår att Sven först frågar
försköningsföreningen om vi kan köpa ett begagnat tält av dem.
13. Sven har gjort en stor insats på Bligehöj, med lagningar mm, tack för det!. Det återstår att vi
ska olja till våren, samt att ordna några nya skyltar.
14. Övriga frågor. Caj kommer sätta samman en text om Byalaget och vad vi gör och anmodan att betala medlemsavgift, för att delas ut i brevlådor. Lapparna bör delas ut i mellandagarna.
Caj hör på EBR om något är på gång med stationshuset.
Förslag på datum för årsmöte 2024 är 28/2. Styrelsen bör vara på plats kl. 1800, men mötet börjar 1900.
15. Nästa styrelsemöte blir tisdag 23/1 2024, kl 18:30.
16. Mötet avslutas.
Vid protokollet:
Patrik Lundin
Justeras:
Sture Eklund Roger Andersson