Styrelsemöte Harlösa Byalag 23-09-12

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa
Byalag, 12 september 2023, kl. 18:30, Harlösa Byahus
Närvarande:
Caj Lindblom, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Patrik Lundin, Sven Malmborg, Lars Emmelin, Roger
Andersson.
1. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen godkännes.
3. Som justerare valdes Werner Ivarsson och Rolf Tallberg.
4. Föregående protokoll godkännes. Ett par punkter från detta tas till övriga punkter nedan.
5. Ekonomisk rapport: 289 630,40 kr på kontot idag. Vi fick på anmälningsavgifter in 4930 kr via
swish och 3425 kr i kontanter, dvs 8355 kr totalt. På korv, fika och dryck fick vi totalt in 5535 kr, vilket
är ca 1500 i förtjänst efter avdrag av utgifter. Ca 4000 kr kommer därmed skänkas till Hjärnfonden
(hälften av 8355 minus lite omkostnader).
6. Musik i Syd på bränneriet 20/9, kl 17:30-21:00. Quilty spelar men dessutom förband, samt
musik-workshop för ungdomar kl 17:30. Buss till detta går till och från gasverket i Eslöv. Stolar ska tas
från Byahuset till Bränneriet. De som kan samlas kl 16:00 19/9 för att förbereda. Sven tar ut traktorer
och bygger troligen också scenen i förväg.
7. Modevisning 26/9 kl 18:00-21:00. Alla är välkomna på denna men Caj och Rolf ordnar det
praktiska.
8. Möte med EBR imorgon 13/9 i Gårdstånga.
9. Informationsmötet i Medborgarhuset i Eslöv är flyttat och kommer inte vara 14/9.
10. Byalaget är inbjudna att vara med på skoljoggen på skolan 15/9 kl 09:30. Sven och Caj är med,
gärna fler.
11. Mötet beslutar att vi inte har någon After Work i oktober.
12. Lars kommer följa upp hur det står till med planerna för LSS-boendet i hotellparken. Eventuellt
kan processen ha stannat av på grund av föroreningar i marken, men det är inte bekräftat.
13. Övriga frågor.
Mötet beslutar att vi ska köpa in ett ytterligare tält för att kunna använda vid tex
Harlösadagen, osv, tex ca 3×8 m – Werner drar i detta.
Lars tar kontakt med trafikingenjören på Eslövs kommun angående att det inte fungerar så
bra med avsmalningen vid busshållplatsen. Vi föreslår att det ska finnas en skylt om vem som har
företräde.
Det är ganska höga tongångar i byn generellt angående bygget på Lasses lada, främst
angående parkering osv. Det är inget vi i nuläget drar i från byalaget.
Vi kontaktar försköningsföreningen och föreslår att de ska betala för kaffeserveringen men att
ytan dras av eftersom ett tält lånades ut till Byalaget. Vi ska också kontakta Caroline om att pengar
eventuellt ska betalas in för knallar från Harlösadagen. Vi ska också kontakta scouterna angående
betalning för deras yta på Harlösadagen.
Snart kommer vi behöva göra en städning och lättare renovering av Bligehöj, inget datum
bestämt.
11. Nästa möte beslutas hållas tisdag 31 oktober kl 18:30 i Byahuset.
12. Mötet avslutas.
Vid protokollet:
Patrik Lundin
Justeras:
Werner Ivarsson Rolf Tallberg