Harlösa skola

Harlösa skola, förskoleklass–skolår 6

Karl-Axels väg 3, 241 64 Harlösa
Telefon till exp 046/728701, förmiddagar
e-post: harlosaskola@eslov.se

Skolan med Skånes vackraste utsikt!
Harlösa skola har cirka 110 elever i årskurserna F-6. På skolan finns fritidshemmet Klintebo med två avdelningar, Eken och Boken. På skolan finns ett aktivt skolråd där föräldrar har möjlighet att utöva inflytande. Våra elever har klassråd och elevråd. Vi har ett antimobbningteam som agerar vid behov. Skolans har en specialpedagog som stöttar elever i behov av särskilt stöd.

Harlösa skola bildar tillsammans med Flyinge skola ett rektorsområde. Vi har gemensamma planer att arbeta utifrån och dem hittar du under Flyinge/Harlösa på kommunens hemsida. https://www.eslov.se/barnochutbildning/grundskolan/grundskolor/flyingeharlosa.514.html

Förutom de övergripande läroplansmålen och kursplanemålen strävar skolan efter att våra elever:

  • ska trivas och känna trygghet på sin arbetsplats
  • ska utvecklas så långt man kan utifrån sina förutsättningar
  • ska lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra
  • ska utveckla sin nyfikenhet och lust att lära
  • ska utveckla social kompetens
  • känna språkglädje och ha ett positivt språkbruk
  • vara aktsam om gemensamma tillhörigheter.