Harlösa Byalags Stadgar

§1

Harlösa byalag är en ideell förening som är religiöst och politisk obunden. Föreningen skall verka för hembygdens bevarande av kulturhistoria och dess utveckling genom olika arrangemang främja den sociala gemenskapen.

§2

Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning, följer dess stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen.

§3

Medlem erlägger en årlig medlemsavgift som fastställes av föreningens årsmöte.

§4

Styrelsen består av minst sju ledamöter och två suppleanter. Ordförande väljs av årsmötet för ett år. Första gången väljs tre ledamöter på två år och tre ledamöter på ett år. Suppleanterna väljs på ett år och kallas till styrelsemötena. Årsmötet eller styrelsen kan välja särskilda arbetsgrupper om detta behövs för speciella arbetsuppgifter. För att styrelsen skall vara beslutsmässig skall minst hälften av ledamöterna vara närvarande. Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst. Suppleanterna har rösträtt endast när de ersätter ordinarie ledamöter. Om ledamot avgår under mandatperioden ersätts den med suppleant som styrelsen väljer.

§5

Valberedningen skall utgöras av tre personer. Av dessa väljes en till sammankallande. Valberedningen förnyas med en tredjedel varje år.

§6

Årsmötet utser två revisorer och två suppleanter för dessa, alla valda på ett år. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

§7

Föreningens årsmöte skall hållas i januari eller februari månad. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse till årsmötet skall ske via anslg i Harlösa samhälle senast 14 dagar förre möter. Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

1 Årsmötets öppnande och godkännande av dagordningen.

2 Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4 Val av två justerare som jämte ordförande skall justera årsmötets protokoll, samt två rösträknare.

5 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse.

6 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

7 Fastställande av medlemsavgift.

8 Val av:
a/ Föreningens ordförande på ett år.
b/ Halva antalet ledamöter på två år.
c/ Två suppleanter på två år.
d/ Två revisorer jämte suppleanter på ett år.
I detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga.

9 Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande.

10 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem senast 14 dagar före årsmötet. Förslag om stadgeändring eller upplysning av föreningen skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

11 Övrigt.

12 Avslutning av årsmötet.

§8

Endast årsmötet får ändras dessa stadgar. I så fall krävs att 2/3 av de avgivna rösterna biträder beslutet. Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två skilda möten. Ett av dessa möten skall vara föreningens årsmöte och det andra allmänt medlemsmöte. Tidsskillnaden mellan dessa möten skall vara minst två månader och 2/3 av de avgivna rösterna skall biträda beslutet om upplösning. Vid dessa möten skall beslut fattas om hur föreningens tillgångar skall disponeras.

Harlösa Byalags ungdomssektion - Stadgar

§1

Sektionens ändamål är att bedriva verksamhet som utvecklar och värnar medlemmarnas fritidssysselsättning

§2

Till medlemmar i sektionen kan alla intresserade inväljas oavsett ålder

§3

Den årliga medlemsavgiften fastställes på byalagets årsmöte och inbetalas under kalenderåret
§4

Sektionens styrelse skall bestå av 5 ledamöter som väljes på Byalagets årsmöte. Målsättningen skall vara att 3 av dessa skall vara under 16 år
Ledamöterna väljs på 2 år.

§5

Företrädare för sektionen skall närvara vid Byalagets styrelsemöten då frågor som rör ungdomssektionen behandlas. Sektionsstyrelsen sammanträder när så erfordras Övergripande frågor underställes Byalagets styrelse

§6

Byalagets styrelse förvaltar inkomna medel och beviljar anslag för driften av sektionen

§7

Ungdomssektionens styrelse skalla avge årsberättelse i samband med Byalagets årsmöte

§8

Ändring av dessa stadgar kan beslutas endast på byalagets årsmöte och endast genom 2/3 majoritet

§9

Sektionen kan upplösas på Byalagets årsmöte och endast genom 2/3 majoritet. Vi upplösning tillfaller ev tillgångar Byalaget

SLUT