Styrelseprotokoll 2020-04-14

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Harlösa Byalag 200414

Närvarande: Caj Lindblom, Mårten Myrkrans, Rolf Tallberg, Werner Ivarsson, Sven Malmborg och Ingemar Olsson.

P1. Ordf. hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat.

P2. Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Ingemar Olsson och Rolf Tallberg.

P3. Ekonomi. Rolf meddelade att dagens konto var 100225:94. Caj meddelade att vi fått 3 nya medlemmar sedan förra mötet.

P4. Harlösadagen den 6 juni. Beslutades att ställa in årets Harlösadag pga. Coronaviruset.

P5. Teaterföreställning i Harlösahallen. Beslutades att flytta vårens teaterföreställning i Harlösahallen till hösten fredagen den 6 nov kl. 1900. Det blir samma föreställning.

P6. Ute-bion i Harlösa Park. Beslutades att ute-bion blir lördagen den 15 aug kl.20.00.

P7. Beslutades att cykelloppet Krankesjön Runt blir söndagen den 30 aug med första start 10.00

P8. After Work. Beslutades att nästa After work blir fredagen den 9 okt kl 18.30. Emilie Torstensson underhåller.

P9. Valborg. Beslutades att ställa in årets medverkan i Valborgsfirande.

P10. Bligehöj. Beslutades att städdag blir tisdagen den 12 maj med samling kl. 10.00. Detta vänder sig i första hand till de ur styrelsen som har möjligheten att medverka. Olika uppgifter delades ut bl.a. skall Rolf Tallberg köpa trallolja.

P11. Informationstavla. Caj arbetar med utförandet. Priset för 4 nya skyltar blir ca 7000 kr. Beslutades att reklampriset på skylten skall vara 1000kr/reklamplats. Skyltarna kommer nog att vara aktuella i ca 10 år.

P11. Hemsida. Hemsidan är under framtagande och på god väg att bli färdig. Caj och Rolf skall gå en heldagsutbildning för att kunna arbeta med hemsidan. Kristian Adolfsson leder utbildningen.

P12. Harstångaprojektet. Caj rapporterade om utfallet av försöksperioden samt att kommunen ställt sig positiva till en utökad försöksperiod under hösten. Kostnaden för vår del blev 1500kr.

P13. Beslutade att nästa styrelsesammanträde blir måndagen den 11 maj kl.1830.

P14. Ordf. tackade för visat intresse samt förklarade sammanträdet för avslutat.

Caj Lindblom, ordf.                                                                                                                                                                                                                               Mårten Myrkrans, sekr.

 

Justeras:  Ingemar Olsson                                      Justeras:  Rolf Tallberg