Årsmötesprotokoll 20-03-02

Protokoll årsmöte Harlösa Byalag. 2020-03-02.

1 Årsmötets öppnande.

Ordförande Caj Lindblom hälsade alla välkomna samt förklarade årsmötet för öppnat.

2 Årsmötets behöriga utlysning.

Ordf Caj redogjorde för hur utlysningen av årsmötet skett vilket godkändes av årsmötet.

3 Val av mötets ordförande och sekreterare.

Både sittande ordförande Caj Lindblom och sekreterare Mårten Myrkrans valdes av årsmötet.

4 Val av justerare och rösträknare.

Årsmötet valde Berit Ottosson och Nils Börje Friberg som justeringsmän och rösträknare.

5 Redovisning av årsberättelse för år 2019.

Ordf. Caj Lindblom redogjorde för årsberättelsen för år 2019, vilken godkändes av årsmötet.

6 Ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse.

Revisor Kerstin Myrkrans redovisade revisionsberättelsen samt kassör Rolf Tallberg redovisade                       balansräkningen. Både revisionsberättelse och balansräkning godkändes av årsmötet.

7 Styrelsens ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019.

8 Årsavgiftens storlek för år 2021.

Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för år 2021. 150kr för familj och 75kr för enskild

medlem, samt 40kr för ungdom.

9 Val av styrelse samt revisorer för år 2020.

Val av ordförande för ett år. Sittande Caj Lindblom omvaldes på ett år.

Fyllnadsval av en styrelseledamot på ett år. Ingemar Olsson valdes på ett år.

Val av två styrelsesuppleanter på ett år. Tommy Nilsson och Henrik Merin valdes.

Val av revisorer på ett år. Marie Amilon och Sandra Nilsson valdes.

Val av revisorsuppleanter på ett år.

Årsmötet beslutade om Margareta Jönsson och Kristian Adolfsson.

10 Val av ledamöter till valberedning.

Årsmötet beslutade omval på Göran Johansson och Mats Andersson, samt nyval av Kerstin Myrkrans.

Göran Johansson valdes till sammankallande.

11 Övriga frågor.

Ordf. Caj Lindblom redogjorde för Harstångaprojektet samt hälsade kvällens föredragshållare Kristian Adolfsson välkommen.

Kristian är Harlösabo och naturfotograf med hela världen som arbetsfält. Kristian kommer även att utveckla Harlösa Byalags nya hemsida.

12 Mötets avslutande.

Ordförande tackade för visat intresse samt förklarade sammanträdet för avslutat.

 Mårten Myrkrans, Sekreterare                          

 

Berit Ottosson                                                            Nils Börje Friberg

Justeringsman                                                            Justeringsman