Logga-forskoningsforeningen

Harlösa Försköningsförening

Harlösa Försköningsförenings verksamhetsberättelse för år 2023

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande                         Vanja Persson

Vice ordförande                  Rose-Marie Nilsson

Kassör                                 Margareta Jönsson

Vice kassör                          Knut Winther

Sekreterare                        Nils-Börje Friberg

Vice sekreterare                 Gunilla Levin

Ledamöter                          Margareta Svensson, Sven Malmborg och hedersledamoten Göran Johansson

Förutom föreningens årsmöte den 19 februari har det varit fyra protokollförda möten under 2023. Det har också varit ett antal arbetsmöten under året.

Likt tidigare år har föreningen arbetat enligt stadgarna, dvs verkat för samhällets försköning och förbättring till befolkningens gemensamma trevnad.

Det sedvanliga trädgårdarbetet har även i år sköts ideellt av medlemmar och styrelsen.           I styrelsens ansvar ingår även att säkerställa parkens och lekplatsens säkerhet. Dessa kontroller sker med jämna intervaller under året.

Årets stora anläggningsarbete var att verkställa donatorn Lennart Perssons önskemål om en åldersbeständig sten med plakett i bestående metall. Detta verk, Begrunda, i svart diabas, av konstnären Pia Lindberg, finns nu att beskåda i parkens sydvästra del. Begrunda invigdes med pompa och ståt den 4 juni. Lennart Perssons änka, Dina Persson, var med vid invigningen.

Föreningen har under året fått en gåva om 5000 kronor från Staffanstorps Industriteknik AB, att använda till förnyelse av växtligheten.                                                                                     Denna gåva täckte en del av nyplanteringen av ca 400 plantor i rondellen.

Parken är under året välbesökt av både unga och äldre.

Förutom att lekplatsen är välbesökt är det årligt förekommande arrangemang som tex;

Varje måndagförmiddag under större delen av året är parken fylld av flitiga gymnaster under ledning av Margareta Svensson.

Inför valborgsfirandet har fackeltåget sin start i parken.

 

 

Årets stora händelse i byn, Harlösadagen den 6 juni, där bla Helene Persson och Glenn Wish uppträdde på scenen i parken. Marknadsknallar och föreningar var representerade med olika aktiviteter i och kring parken denna soliga dag. Som avslutning på denna välbesökta dag var det traktorkortege genom byn med mer än 200 traktorer.

 

Som traditionellt ordnade byalaget och kommunen utebiokväll i augusti.

 

Förutom händelser i parken är föreningen engagerade vid arrangemang i byn. Tex vid byalagets Krankesjön runt var vi delaktiga vid en uppskattad station, Vid HIF’s nyårspromenad hade vi traditionellt en tipsfråga på scenen i parken.

Inför allhelgonahelgen den 4 november lös vi upp Harlösa med 400 marschaller längs genomfartsvägen. Har blivit en uppskattad tradition med en efterföljande traktorkortege.

Den 4 november hade styrelsen och aktiva sin årliga höstavslutning hos Skafferiet. Tack styrelsen!

Medlemsavgifterna uppgick till 12460 kronor och antal betalande hushåll var 115 st.

Utgifterna under året uppgick till 175174 kronor.

Inkomsterna under året uppgick till 310677 kronor. Denna stora summa beror på donationen från Lennart Persson och kan komma väl till pass för eventuella upprustningar.

Summa summarum, ingående balans 129448 kronor och utgående balans 264951 kronor.

 

Harlösa 20240225

 

N-B Friberg

sekreterare

Styrelsen framför sitt tack till alla som engagerat sig i föreningens verksamhet;

 

Årsmötesprotokoll Harlösa Försköningsförening 20240303

Närvarande: Gunilla Levin, Margareta Svensson, Knut Winther, Sven Malmborg, Margareta Jönsson, Rose-Marie Nilsson, Vanja Persson och Nils-Börje Friberg, samt 21 medlemmar.

§ 1                 Ordförande öppnar mötet

§ 2                 Föredragningslistan godkänns

§ 3                 Vanja Persson väljs som ordförande för mötet

§ 4                 N-B Friberg väljs som sekreterare för mötet

§ 5                 Lena Larsson och Inga Magnusson väljs, jämte ordförande, som justerare

§ 6                 Mötet ansåg årsmötets utlysande som fullgott

§ 7                 Mötet godkände den upplästa verksamhetsberättelsen för år 2023

§ 8                 Mötet godkände den upplästa revisionsberättelsen för 2023

§ 9                 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet

§ 10               a) Vanja Persson valdes som ordförande för år 2024

b) Margareta Jönsson,  Sven Malmborg och Nils-B Friberg omvaldes som ledamöter

§ 11               Sylve Lindsjö och Agneta Larsson omvaldes som revisorer för 2024

§ 12               Jeanette Trajkovic och Anna Guspervi omvaldes som revisorsuppleanter              för 2024

§ 13               Medlemsavgiften för 2025 fastställdes till 70 kronor per hushåll, med möjlighet att betala in mer

§ 14               Övriga frågor. Här fanns inga övriga frågor.

§ 15               Ordförande tackar alla för engagemanget och förklarar mötet avslutat

Harlösa 20240305

 

N-B Friberg                         Vanja Persson                     Lena Larson            Inga Magnusson

sekreterare                         ordförande                         justerare                  justerare

Arbetsschema för Parken måndagar ojämn vecka

Arbetsschema 2024

 

20 april lördag                   Maggan                             9.00

6 maj                                    Gunilla                               18.30

20 maj                                  Vanja                                 18.30

3 juni                                    Margareta                        18.30

17 juni                                  Rose-Marie                      18.30

1 juli                                     Knut                                   18.30

15 juli                                   Lillebror                            18.30

29 juli                                   Sven                                   18.30

12 augusti                           Maggan                            18.30

26 augusti                           Gunilla                               18.30

9 september                      Vanja                                 18.30

23 september                    Margareta                       18.30

 

 

 

Harlösa Försköningsförening är en 80-årig ideell förening, vars syfte är att verka för samhällets försköning och förbättring, till befolkningens gemensamma trevnad, och till hembygdskänslans stärkande.

Föreningsarbetet, av idag, kan i stort sett sägas bestå av praktiska göromål i Harlösas park/torg, mittemot ICA-affären mitt i byn. Vi träffas där varannan måndag, under perioden maj – september, för att rensa ogräs, kratta gångar, beskära buskar, se över lekplatsen med mera. Ibland behövs det även målas och putas på det materiell som finns där. Vi avslutar arbetskvällarna med korvgrillning samt fika i social samvaro.

Park och lekplats är öppen för alla Harlösabor året om. Det är bara vid enskilda tillfällen såsom vid Harlösadagen som vi upplåter marken för gemensamma arrangemang med andra föreningar och näringsidkare. Vi i Harlösa Försköningsförening ser Er gärna som gäster i park och lekplats, och är tacksamma för alla Ni som tar skräpet med Er hem.

Till parken/torget ingår fyra ut- och infartsvägar, vilka ingår föreningens ägo. Som boende vid dessa har man ett så kallat ”trottoaransvar”. Detta innebär i praktiken att man, som boende där, förväntas ta hand om de delar som finns längs med tomtgränsen, fram till de asfalterade delarna på ut- och infarterna. Allt nyttjande och arbete bör ske i samråd med föreningens styrelseansvariga. I dessa frågor samverkar föreningen också med Harlösa Vägförening.

Styrelsen består av minst nio ledamöter. Årsmötet brukar hållas vid skiftet mellan februari och mars. Medlemsavgiften uppgår, idag, till 70 kr per person eller hushåll. Vill man stödja i föreningens kostnader för reparations- och nytillskottsarbete med ett högre belopp är detta också glädjande.

Vid frågor eller åsikter går det bra att kontakta styrelsen på tel:

  • 0730-241778 Vanja Persson
  • 0705-116612 Lillebror Friberg
  • 0708-796872 Maggan Jönsson
  • 0707-761578 Sven Malmborg
  • 0709-942716 Gunilla Levin
  • 0708-486335 Rose-Marie Nilsson
  • 0738-400130 Margareta Svensson
  • 0708-635603 Göran Johansson
  • 0706-627646 Knut Winther

Lite bilder från verksamheten