Hjularöds Slott

Ett av Sveriges yngsta slott, uppfört åren 1894-1897 i Fransk medeltidsstil och på platsen för ett betydligt äldre Hjularöd

Första gången Hjularöd nämns i historien är 1391, då Christine Konstantinsdatter av Kyrningsätten skänkte en gård därifrån till nunneklostret på Bosön. Hjularöd förblev i klostrets ägo till reformationen, då egendomen liksom allt annat kyrkogods indrogs till kronan. Bosjökloster med dess olika besittningar gjordes till ett län. Som länsinnehavare från 1535 omtalas Jep Tordsen Falk, Torben Bille, Hans Barnekow, Sten Rosensparre, dennes änka Mette Rosenkrantz, hennes andre man Peder Oxe och sist dennes syskon.

1579 bytte konungen bort Harlösa län till bröderna Dresselberg och tio år senare bildade en av dem, Wilhelm Nielsen Dresselberg, en sätesgård av Hjularöd, Stocke och Birkeröd. I sitt äktenskap med rikskanslern Eiler Grubbes dotter Karen hade han inga söner och ätten utslocknade på svärdsidan med hans död 1620. Hans dotter Mette Dresselberg och hennes man Frederik Parsberg övertog Hjularöd, som de dock efter ett par år sålde till landsdomaren i Halland, Knud Gabrielsen Akeleye. Troligen lät han, under sitt mer än 30-åriga innehav av gården, uppföra den huvudbyggnad som Burman återger i sitt prospektverk från 1600-talets slut.

Gustaf Upmark uppger i sin artikel om Hjularöd i ”Svenska slott och herresäten” (1909), troligen efter iakttagelser gjorda av slottets dåvarande ägare kammarherre Hans Toll, att man vid grundgrävning för det nya slottet på 1890-talet påträffade stensättningar på tre olika nivåer. Det antogs att det nedersta lagret tillhört en gård från 1300-talet, det däröver liggande ett hus från 1500-talets slut och det översta det av Burman avbildade huset. Det är högst osannolikt att det funnits en sätesgård på Hjularöd under medeltiden. Christine Konstantinsdatter skänkte klostret två bondgårdar i den bondby som troligtvis låg här.

Däremot är det mycket troligt att Dresselbergarna såsom länsherrar uppfört ett försvarbart hus åt sig och att detta blev ödelagt under något av de dansksvenska krigen. Om detta vet man inget. Rimligt är att det system av vattengravar, som syas på Burmans bild och finns ännu idag, härstammade från deras tid. Burmans bild ger intrycket av en välplanerad renässansanläggning. Hjularöd beskrivs på samma sätt av Gillberg år 1765. Ej långt därefter byggdes ett nytt corpsdelogi.

Hjularöd fråntogs Akeleye 1658 och indrogs till svenska kronan, som samma år gav gården jämte Björnstorp i förläning till amiralen Henrik Gerritsen, vilken samtidigt adlades med namnet Siöhielm. Han var med i Carl Gustaf Wrangels flotta under slaget i Öresund. Hjularöd återlämnades emellertid efter krigets slut till Akeleyes arvingar, som 1662 sålde gården till dåvarande översten Fredrik von Buchwald. Han köpte kringliggande gårdar och kallade sig, sedan han 1675 upphöjts i friherrligt stånd, herre till Hjularöd och Harlösa. Han dog som guvernör i Wismar 1693 och fick sin grav i Harlösa kyrka. Hans båda söner stupade utomlands, den yngste och siste, Georg von Buchwald, dog 1709 vid Poltava.

Hjularöd övergick till deras syster Emerentia, änka efter översten friherre Reinhold von Liewen. Hon överlevde sina ogifta söner och gården gick till deras två systrar, av vilka den ena dog ogift, varefter systern, Charlotta von Liewen och hennes man översten Bernt Vilhelm von Dellwig, blev ägare till Hjularöd. Sonen, ryttmästaren Christian Georg von Dellwig, kom att vara herre på Hjularöd och Harlösa i över 40 år. Det var under hans tid, som tidigare nämnts, ett nytt corpsdelogi uppfördes. Genom sin hustru blev han även ägare till Tunbyholm. Efter hennes död 1805 sålde han Hjularöd med avelsgården Harlösa.

Den nye ägaren blev kammarherren friherre Carl Gustaf von Schwerin. Hans dotter Brita Catharina ärvde gården. Hon var i sitt andra äktenskap gift med ryttmästaren Per Axel Toll. Deras sonson, kammarherren Hans Gustaf Toll, är byggherre till det nuvarande slottet. Detta uppfördes 1894 – 97 efter ritningar av arkitekterna I G Clason och L Wahlman.

Såsom förebilder stod de franska slotten Coucy-le-Château i Champagne och Pierrefonds nära Compiâgne från 1200- respektive 1300-talet. I senare tid har den ursprungliga borggårdsmuren med porttornet nedtagits.

Kammarherre Toll sålde 1917 sin borg till ett konsortium, som frånstyckade en del av ägorna och därefter avyttrade gården till kammarherren Hjalmar Constantin Linder av finsk adel. Han uppförde den ännu befintliga kavaljersbyggnaden i avvaktan på ett utlovat, men ej realiserat besök av ryske tsaren.

Hjularöds slott blev känt 1996 ifrån SVT:s julkalender ”Mysteriet på Greveholm”.