Styrelsemöte Harlösa Byalag 23-02-27

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa
Byalag, 27 februari 2023, kl. 18:30, Harlösa
Byahus
Närvarande:
Caj Lindblom, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Patrik Lundin, Sven Malmborg, Erik Hopkins.
1. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna.
2. Som justerare valdes Erik Hopkins och Sven Malmborg.
3. Föregående protokoll godkänns.
4. Ekonomisk rapport: 281 083,94 kr på kontot idag.
5. Utdelning av medlemslappar: Allt klart.
6. Inför årsmötet: MSB har inte möjlighet att ställa upp som föredragshållare. Vi letar vidare. Caj
skriver utkast på årsberättelse för genomläsning. Årsmötet blir i Byahuset. Enkel fika tex Wienerbröd.
Endast medlemmar i byalaget har rösträtt på årsmötet, och icke-medlemmar får heller egentligen inte
säga något alls som kan påverka mötet. För att efterleva detta måste någon pricka av vilka
medlemmar som är närvarande och får rösta. Oklart om icke-medlemmar ska tillåtas vara med alls.
7. Parkeringsmöte blir 1 Mars kl. 10.00 Byahuset med Kommunen. Samtliga styrelsemedlemmar
är välkomna på mötet.
8. Harlösadagen: Artister blir Glenn Wish och Helene Persson. Dessa artister kommer kosta ca
50 000 kr. Inger Göthe från Kyrkan kommer inte kunna vara med men uppgiften har delegerats vidare
och ska vara löst. Vi saknar fortfarande lokal artist – Caj lägger ut en efterfrågan på Facebook. Ett antal
knallar är på gång redan men fler behövs.
Corvetteklubben har visat intresse för att komma. Planen är att dessa står vid Biografhuset,
alternativt utanför Bränneriet.
9. Utebio i augusti: Vi har fått en offert på tekniken från Pandora på 25 795 + moms. Tillkommer gör
kostnaden för själva filmen, förmodligen ca 3000. Vi har fått 65 000 kr i bidrag från kommunen för
arrangemang. Vi beslutar acceptera offerten från Pandora. Förhoppningsvis kan vi visa “Jag är Zlatan”
och att huvudrollsinnehavaren som bor i Eslöv kan komma och säga några ord innan filmen.
10. Hjärtstartaren är som tidigare sagts levererad och ska sättas upp.
11. Stationsbyggnaden är nu planlagt så att det är tillåtet att ha lägenheter på övervåningen och P7
har inte sagt emot denna gång. Förmodligen kommer Ebo åter att få uppdraget att återställa
lägenheterna till bobart skick och tillgänglighetsanpassa dem, och att biblioteket ska finnas kvar.
Byggnaderna ska också byggnadsminnesförklaras på bästa sätt.
Kommunen har i sin budget att ett dike ska fixas till så att översvämningsproblemen på tomten ska
ordnas.
12. Informationstavlan! Kvarstår!
13. Soptunnan vid Bligehöj: Kommunen anser att det är helt markägarens, dvs Kyrkans, ansvar att
tömma soptunnan. Caj kommer informera kyrkoförvaltningen så får de i sin tur kontakta Merab, osv.
14. Harlösagåvan: Caj har pratat med Siri igen och förklarat att vi gärna ser att hon tar fram ett förslag
på gåva. Ett förslag är att vi på något sätt använder gässen i Byalagets logga som inspiration.
15. Övriga punkter.
Rolf och Caj var på möte i Flyinge inför EBR och tog där upp frågan om skolproblemen i Harlösa. Caj
fick där i uppgift att skriva brev till skolnämnden för att uttrycka oro angående problemen inom
skolan. Om skolnämnden inte svarar på detta brev så får frågan tas upp på EBR. Caj har också pratat
med skolan där lärarna uttryckt sin tacksamhet för att vi vill hjälpa till men har för tillfället beslutat att
lärarna själva ska starta en facklig utredning och att de inte vill driva detta i dubbla spår.
Vi tycker trots allt att det är bäst att driva detta även från Byalagets sida.
Måndagen 20 mars är det modevisning i Byahuset kl 1800.
Tisdagen 18 april behöver styrelsen hjälpa till att förbereda Bränneriet för Marie Bergman, främst
hämta stolar. Ca kl 1600 behöver arbetet påbörjas. Showen börjar kl 1900.
På valborg måste vi se till att ljud mm finns. Vi vill gärna att en kör kommer och sjunger, och gärna
någon som talar. Förslag efterfrågas.
16. Nästa möte beslutas vara måndagen 27 mars kl 1830.
17. Mötet avslutas!
Vid protokollet:
Patrik Lundin
Justeras:
Erik Hopkins