Styrelseprotokoll 20-08-19

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Harlösa Byalag 200819

Före sammanträdet med styrelsen var Ordf. Caj tackade Robert för informationen varefter styrelsen började sitt sammanträde.

Närvarande: Caj Lindblom, Rolf Tallberg, Werner Ivarsson, Erik Hopkins, Sven Malmborg, Ingemar Olsson, Tommy Nilsson och Henrik Merin.

P1. Ordf. hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat.

P2. Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Rolf Tallberg och Werner Ivarsson.

P3. Ekonomi. Rolf meddelade att kassan var 100436,94kr. Av bidraget från kommunen (30.000kr) kommer hela beloppet att utbetalas till Hasse Andersson som var avtalat till Harlösadagen den 6 juni. Caj meddelade att Hasse Andersson lovat komma till Harlösadagen nästa år och därmed justera gaget med dessa 30.000:-.

P4. Bligehöj mm. Caj tackade alla som hade möjligheten att vara med när utsiktsplatsen fick sin nödvändiga städning och oljebehandling. Det inhandlades olja mm för 1778kr. Caj meddelade att ”snigelstigen” som ingår i Skåneleden kommer att skötas av Eslövs kommun. På snigelstigen finns en bänk att sitta på, detta har nu utökats med ytterligare 2 st. som Sven Malmborg har skänkt och satt upp. Tack Sven!

P5. Informationstavlor. Caj meddelade att de nya informationstavlorna var på gång. Caj meddelade även att man fått tillstånd att flytta informationstavlan från södra delen av Vombvägen till Utsiktsplatsen och Fågeltornet vid Vombsjön.

P6. Hemsidan. Caj meddelade att hemsidan blir besökt av många vilket är glädjande.

P7. Övriga frågor. Caj meddelade att det blir byte av ytterdörr på byahuset. Bestämdes denna onsdag kl. 09.00. Det blir Sven, Tommy, Lillebror och Caj som fixar detta.

P8. Nästa sammanträde bestämdes till måndagen den 3 aug kl. 1830 då kyrkorådets ordf. Anders Brinte, kyrkoherde Anna Juhlin och kyrkomusiker Inger Göthe är inbjudna.

P9. Ordf. Caj tackade för visat intresse samt förklarade sammanträdet för avslutat.

Ordf. Caj Lindblom

 

Justeras:         Werner Ivarsson                                         Rolf Tallberg

 

Vid protokollet Caj Lindblom