Styrelseprotokoll 2020-05-12

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Harlösa Byalag 200511                    

Närvarande: Caj Lindblom, Rolf Tallberg, Werner Ivarsson, Sven Malmborg, Ingemar Olsson,

Tommy Nilsson, Henrik Merin, Erik Hopkins

Anmält sjuk: Mårten Myrkrans

P1. Ordf. hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat.

P2. Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Werner Ivarsson och Tommy Nilsson

P3. Ekonomi. Rolf meddelade att dagens konto var 103.774,94:-

P4. Harlösadagen den 6 juni. Beslutades att ställa in årets Harlösadag pga. Coronaviruset.

P5. Bligehöj. Beslutades att städdag blir tisdagen den 12 maj med samling kl. 10.00. Detta vänder sig i första hand till de ur styrelsen som har möjligheten att medverka. Olika uppgifter delades ut bl.a. skall Werner köper trallolja. Beslut om oljning 28/5 kl. 10.00

P6. Informationstavla. Caj arbetar med utförandet. Priset för 4 nya skyltar blir ca 7000 kr. Beslutades att reklampriset på skylten skall vara 1000kr/reklamplats. Skyltarna kommer nog att vara aktuella i ca 10 år.

P7. Hemsida. Hemsidan är under framtagande och på god väg att bli färdig. Caj och Rolf skall gå en heldagsutbildning för att kunna arbeta med hemsidan. Kristian Adolfsson leder utbildningen.

Priset på föreningsmedlemmar är ändrat till 200:-/år. Företagspris kvarstår oförändrat!

P8. Harstångaprojektet. Caj rapporterade om utfallet av försöksperioden.

P9. Kommunpengen 2021 diskuterades och förklarades för styrelsen. Kommunens information om detta utskickad till samtliga i styrelsen.

P10. Kommunens projekt ”Musik i Syd” presenterades av ordf. Vi får 2 arrangemang 2021.

P11. Nästa styrelsemöte måndagen den 8/6 kl.1830 Byahuset.

P12. Ordf. tackade för visat intresse samt förklarade sammanträdet för avslutat.

Caj Lindblom, ordf.                                                                                                                                                                                                                               Mårten Myrkrans, sekr.

 

Justeras:  Werner Ivarsson                                      Justeras:  Tommy Nilsson