Styrelseprotokoll 21-08-12

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Harlösa Byalag i Byahuset 12 aug 2021.

 

Närvarande: Caj Lindblom, Mårten Myrkrans, Rolf Tallberg via FaceTime, Werner Ivarsson, Erik Hopkins, Sven Malmberg och Ingemar Olsson.

P1. Ordf. hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat.

P2. Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Werner Ivarsson och Erik Hopkins.

P3. Ekonomi: Rolf meddelade att kassan innehåller 177.156:94 kronor. Caj meddelade att

byalaget fått ca 70st. nya medlemmar.

 

P4. Beslutades att avhålla årsmöte måndagen den 20 september kl. 19.00, samt ge Caj i uppdrag

att bjuda in chefen för P7 Revingehed för att ge oss en aktuell information om planerna

för den framtida utvecklingen av Södra Skånska Regementet.

 

P5. Utebio i Harlösa Park den 21 aug. Allt går enligt plan. Caj och Sven hämtar popcornvagn i Eslöv

fredag förmiddag. Vi säljer popcorn och dricka!

P6. Cykelloppet Krankesjön Runt den 5 sept. Start mellan kl. 10.00 och 12.00 på Bränneriet. Funktionärerna samling kl. 08.00 på Bränneriet. Beslutades att startavgiften är 75 kr för vuxen och 150 kr för familj. Överskottet i år skall gå till Diabetesförbundet. Werner svarar för korvgrillningen, AnnKi och Maggan ansvarar för kaffe och kaka. Rolf och Caj anmälan, Erik och Sven för banan och skyltning! Ingemar och Mårten för Byalagets station. Alla försöker få priser till prisbordet!!

P7. Musik i Syd. Onsdagen den 8 september kommer Lena Willemark och Roger Tallrot till Byahuset för ett framträdande. Biljettpriset är 75 kr inkl. fika och säljes på internet.

P8. Nästa After Work blir fredagen den 1 okt kl. 19.00. Caj fick i uppdrag att bjuda in Emelie Torstensson att underhålla denna kväll. Vi säljer kaffe med kaka som vanligt!

P9. Kommunpengar till Landsbygdsprojektet är nu framme för röstning. Ett förslag om en musikpaviljong på gröningen söder om kyrkan har funnit stort gehör. Det går bra att rösta efter den 20 augusti.

P10. Beslutades att Caj skall ordna blommor till Ulf Olssons begravning den 20 aug från Harlösa Byalag.

P11. Skötsel av trädallén längs Revingevägen. Caj fick i uppdrag att kontakta lantmäteriet för att få klarhet i vem som äger marken.

P12. Informationstavlor. Caj skall kontakta berörda innan tavlorna går till tryck. Rotary vill vara med, men vill betala avgiften årsvis vilket vi tillstyrkte.

P13. När det gäller svartfågelproblemet kommer Caj att fortsätta kontakta Dave Borg för problemet är inte löst. Detsamma gäller problemet med fortkörning längs väg 104 och Revingevägen.

 

P14. Övriga frågor: Mårten Myrkrans redogjorde för den medborgarmotion som lämnats in till Kommunfullmäktige i Eslöv gällande avgifter till vägföreningar. Erik kom med ett förslag att vi skall göra en enkät till Harlösaborna där vi vill ha förslag på saker vi skall jobba med för att utveckla Harlösa som ort. Styrelsen ställde sig bakom Eriks förslag och gav Erik i uppdrag att utveckla frågan.

P15. Beslutades att nästa sammanträde är tisdagen den 14 september kl. 18.30 i Byahuset.

P16. Ordf. tackade för visat intresse samt förklarade sammanträdet för avslutat.

Justeras: Caj Lindblom

 

Werner Ivarsson                                                  Erik Hopkins

 

Vid protokollet: Mårten Myrkrans