Styrelseprotokoll Harlösa Byalag 22-09-27

Protokoll fört vid styrelsemöte för Harlösa
Byalag, 2022-09-27, Byahuset
1. Närvarande:
Caj Lindblom, Patrik Lundin, Erik Hopkins, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Sture Eklund, Erik Hopkins,
Mårten Myrkrans, Sven Malmborg.
2. Ordförande hälsar välkomna.
3. Justeringsmän: Sture och Sven.
4. Ekonomisk rapport: På kontot kronor idag 243 119,94 kr.
5. Tidigare protokoll. Godkännes.
6. Krankesjön runt, resultat 7770 i intäkter från startavgifter. Vi skänker 4000 kr till
Alzheimerförbundet.
7. Hjärtstartaren finns hos Henrik. Caj har kommit överens med Joakim om var den ska sitta
och var strömmen ska tas. Dock tillträder nya ägaren, Joel, 1 oktober och vi har hört även
med honom. Lödde Bygg är dessutom ny ägare av fastigheten från och med 1 oktober. Lödde
bygg är också ok med placering och kabeldragning. Installation ska ske inom 14 dagar.
Vi beslutar också att Caj lämnar en blomma till nuvarande ICA-handlare för gott samarbete.
8. Informationstavlan kvarstår.
9. Parkeringsproblemen inne i byn vid Harlösadagen. Ingen från trafikavdelningen vid
kommunen har haft möjlighet ännu att komma och deltaga vid ett möte med oss. Punkten
kvarstår.
10. Harlösadagen. Vid senaste mötet mellan föreningarna har Scouterna och
Försköningsföreningen meddelat att de inte är intresserade av att dela på kostnaderna. Vi
har dessutom fått en skrivelse från försköningsföreningen. De vill ha ett färdigt prisförslag.
(Idrottsföreningen har dock sedan tidigare sagt att de är villiga att dela på kostnaderna).
Scouterna och försköningsföreningen vill heller inte vara med på samrådsmöterna innan
Harlösadagen. Försköningsföreningen har dock inga synpunkter på att vi inte ska få använda
parken för harlösadagen framöver, då arrangemanget inte anses vara av kommersiellt syfte,
varken av Byalaget eller Försköningsföreningen.
För rättvisans skull, beslutar Byalaget att idrottsföreningen inte heller ska betala den del de
redan gått med på att betala, utan vi beslutar att “skänka” denna summa till
idrottsföreningens ungdomsverksamhet.
Förslag att vi upprättar en prislista av typ: Matförsäljare knalle XX kr, ström XX kr, osv. Mötet
beslutar att vi går vidare enlig denna linje och börjar utarbeta en prislista för nästa år. Många
aspekter måste tas hänsyn till i denna och utformningen måste diskuteras vidare. Det är av
största vikt att vi har ett fortsatt konstruktivt och positivt samarbete med övriga föreningar.
Det kan fortsatt vara aktuellt med avdrag eller liknande om man bidrar med bord, städning
eller liknande.
11. Styrelsen har blivit förvisad ett avtalsförslag om att Claes Ekström återtar nyttjanderätten
vid Revingevägen, som tidigare diskuterats. Avtalsförslaget godkännes.
Soptunnan vid Bligehöj. Det finns en soptunna uppe vid Bligehöj som kyrkan har haft hand
om att tömma, men det har egentligen inte varit deras ansvar. Byalaget ansvarar för att ta
hand om möbler osv vid Bligehöj, men har inte vetat om något ansvar för soptunnan. Caj fick
i uppdrag att kolla upp saken och pratade med kyrkovaktmästaren Göran. Tydligen behöver
tunnan tömmas ca 1 gång per vecka. Caj föreslår att vi hör med kommunen sätter en egen
tunna där som de ansvarar för. Mötet beslutar att vi testar kommunen som första alternativ.
Om någon har möjlighet att komma och hjälpa till med tex kaffeservering After Worken på
fredag 30/9.
Mån 31 oktober är det modevisning i Byahuset. Hjälp önskas med hjälp med att flytta stolar
osv. Visning börjar ca 1730, men hjälp önskas även med städning efteråt.
12. Nästa möte blir tisdagen 25/10 kl 18:30 i Byahuset.
13. Mötet avslutas.
Vid protokollet:
Patrik Lundin
Justeras:
Sven Malmborg Sture Eklund